میهن سایت

کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مهندسی تونل به صورت PDF

کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مهندسی تونل به صورت PDF …
۲ مهر ۱۳۹۴ – کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مهندسی تونل و معدن جهت تخمین و مقایسه نتایج حاصله آماده شده و برای دانلود رایگان در سایت قرار داده ایم.

کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تفسیر نتایج … – مهندسی …

استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی به عنوان مکمل روش ه …

مقاله کاربرد شبکه عصبی در پیش بینی خرج ویژه الگوی …

مقاله کاربرد شبکه ای عصبی مصنوعی در مهندسی ژئوتکنیک – …

معرفی و دانلود کتاب های تونلسازی و مکانیک سنگ – Tunnel …
۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۸ –

دانلود مقالات کنفرانس های تونل سازی – Tunnel Engineering

ﻲ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻭ ﺗﻮﻧﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻱ ﻧﺸﺮﻳﻪ
۲ آبان ۱۳۹۱ –

اصل مقاله – روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

کاربرد مدل سازی شبکه عصبی مصنوعی در تخمین ضریب دبی …

دانلود رایگان جدیدترین مقالات ترجمه شده فارسی با فرمت pdf – …

پیش بینـي میـزان نشست تونـــل خط3 متــرو تهـران با …

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مهندسی نفت – ماهنامه علمی- …

ﺑﺘﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺨﻤﻴﻦ اﻧﺮژي ﺷﻜﺴﺖ
۱۹ آذر ۱۳۹۰ –

اصل مقاله 1.43 MB – نشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن
خطي، شبکه عصبي مصنوعي، منطق فازی و سیستم استنتاج فازی. -. عصبي تطبیقي. به … مقطع ایجاد شده با مقطعی که به صورت تئوری طراحی شده. است تفاوت داشته …

ﯽ ﻣﻌﺪﻧ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﮐﺘﺸﺎف در ﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗ ﻫﻮش ﺸﺮﻓﺘﻪ ﯿﭘ ﻫﺎي روش
۱۹ تیر ۱۳۹۴ –

اﺛﺮ ﺣﻔﺎري ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺎي در و ﻧﻴﺮوﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻮﻧﻞ ﭘﻴﺶ ﺑ

(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺮآورد رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎدي ، ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ دو روش

مقایسه روش‌های آماری، تجربی، شبکه عصبی و … – علوم و مهندسی …
۱۲ آبان ۱۳۹۲ –

اویرایش شده بررسی میزان کارایی روش شبکه‌های عصبی …

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر