میهن سایت

پرسشنامه تعارض كار و خانواده

پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران(2000) – آسان داک
https://asandoc.com/downloads/پرسشنامه-تعارض-کار-خانواده-کارلسون-و-ه-2/
پرسشنامه تعارض کار و خانواده کارلسون و همکاران (WFCS) – …
www.irantahgig.ir/?p=61365
۲۳ مهر ۱۳۹۶ – پرسشنامه تعارض کار و خانواده کارلسون و همکاران (WFCS) با 18 سوال و شش مولفه به همراه نمره گذاری کامل آماده دانلود از سایت ایران تحقیق است.
پرسشنامه تعارض کار-خانواده Survey
https://www.surveymonkey.com/r/NY69ZJK
سوالات زیر مربوط به موضوع کار و خانواده می باشند. پاسخ های موجود به هر سوال بین 1 تا 5 می باشد و عدد یک نشان دهنده ی مخالفت بالای شما و عدد 5 نشان دهنده ی موافقت …
بررسی تعارض کار، خانواده- کار در بین زنان شاغل در نهادهای …
jss.iaut.ac.ir/article_532950.html
پرسشنامه استاندارد تعارض كار و خانواده – مادسیج پرسشنامه و …
https://madsg.com/پرسشنامه-استاندارد-تعارض-كار-و-خانواد/
پرسشنامه استاندارد تعارض خانواده-کار و کار-خانواده – مادسیج …
https://madsg.com/پرسشنامه-استاندارد-تعارض-خانواده-کار/
پرسشنامه استاندارد تعارض خانوادهکار و کارخانواده. جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵; 552 بازدید; بدون دیدگاه. پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی …
تاثير تعارض کار-خانواده بر فرسودگي شغلي با ميانجيگري …
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=279459
جامعه آماري همه کارکنان شرکت پالايش گاز سرخون و قشم بود که به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي، 200 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه هاي تعارض کار خانواده (نت ماير و …
دانلود پرسشنامه تعارض کار-خانواده فروشگاه روانشناسی
بررسی تعارض کار- خانواده در بین پرستاران زن و مرد …
نقش تعارض کار- خانواده و استرس شغلی در پیش‌بینی …
برای گردآوری اطلاعات نیز از پرسشنامه تعارض کارخانواده، کارلسون، کاکمار و ویلیامز (2000)، پرسشنامه اشتیاق شغلی و مقیاس تجدیدنظر شده استرس پرستاری …
بررسی تعارض کار- خانواده در بین پرستاران زن و … – مطالعات …
رابطه بین تعارض کار- خانواده با مولفه های فرسودگی شغلی و …
رابطه بین تعارض کار- خانواده با مولفه های فرسودگی شغلی و …
تعارض کار- خانواده در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی …
ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ اي ﻛﻠﻴﺸﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﻴﺖ، ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ
بررسي اثربخشي مديريت تعارض كار-خانواده بر رضايت …
اثر حمایت اجتماعی (خانواده و سرپرست) بر فرسودگی شغلی …
بررسی نقش میانجی‌گر تعارض کار- خانواده در رابطه‌ میان …
ﺧﺸﻨﻮدي ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﺒﯿﻦ ( ) ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر – WFC – دانشگاه …
ارتباط بين مديريت تعارض کار- خانواده با رضايت شغلي و …
۱۴ مهر ۱۳۹۴ –
بررسی همبستگی میان تعارض کار – خانواده ، استرس شغلی و …
روش بررسی : تحقيق از نوع توصیفی تحلیلی است و جمع آوری اطلاعات از طریق ۴ پرسشنامه. دموگرافی، استعداد حادثه پذیری، تعارض کارخانواده و استرس شغلی می …
نقش محافظت‌کننده سرمایه روان‌شناختی در برابر اثر تعارض و …
بررسی پایایی و روایی مقیاس تعارضِ کار- خانواده- تحصیل در …
هدف پژوهش حاضر، بررسی روایی و پایاییِ مقیاس تعارضِ کارخانواده– تحصیل در میان دانشجویان شاغل و متأهل دانشگاه‌های شهر اهواز بود. جامعۀ پژوهش حاضر شامل کلیۀ …
پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران 2000 – مادسیج
رابطه مدل پنج‌عاملی شخصیت و عاطفه منفی با تعارض کار- …
بررسی رابطه ی تعارض کار-خانواده با حمایت سازمانی ادراک شده …
بررسی ارتباط تعارض کار- خانواده با کیفیت زندگی … – مجله …
دهند. ه. رابطه بین کیفیت زندگی با تعارض کار. -. خانواده در. ماماها می. باشد؛ می. توان نتیجه گرفت، ….. بررسی روایی آن ضریب همبستگی این مقیاس. /79. 8. ) P<0.001.
مقایسه کیفیت زندگی و تعارض کار- خانواده بین کارگران …
بررسی تأثیر مدیریت استرس بر استرس کاری و تعارض کار …
hayat.tums.ac.ir/article-1-16-fa.pdf
پایان نامه : بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض متقابل کار …
shop-clash-of-clans.ir/پایان-نامه-بررسی-ارتباط-سلامت-عمومی-با/
هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض کار و خانواده در … پرسشنامه تعارض کارخانواده کارلسون. پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی گلدبرگ …
ﺧﺎﻧﻮاده از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ، – ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر ﺑﺮ ﺗﻤ
journals.police.ir/backend/uploads/57a66f2d782e797558faf3860ec85fa7711facb9.pdf
بررسی تأثیر تضاد کار- خانواده و حمایت کار- خانواده بر …
iieshrm.ir/article-1-213-fa.pdf
پرسشنامه تعارض کار و خانواده کارلسون و همکاران WFCS – …
fileina.com/product-79374-پرسشنامه-تعارض-کار-و-خانواده-کارلسون-و-همکاران.aspx
توضیحات کامل : براي سنجش تعارض كار و خانواده از پرسشنامه 18 گويه اي چند بعدي تعارض كار و خانواده ، كارلسون و همكاران (2000) استفاده شده اين مقياس ابعاد ششگانه …
نقش تعارض در کار و زندگی شخصی افراد با شیفت کاری در …
jhm.srbiau.ac.ir/article_12492.html
مقدمه: تعارض کارخانواده، که با عنوان ناسازگاری بین نقش‌های کاری و خانوادگی از آن نام … پژوهش، پرسشنامه استاندارد تعارض کار و زندگی مورد استفاده قرار گرفته است.
پایان نامه مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغلی …
https://www.resathesis.ir/…/پایان-نامه-مدل-رضایت-شغلی-براساس-مولفه-های-فرسودگی…
به منظور جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه های استاندارد شده رضایت شغلی فیلدروث2 (1951)، فرسودگی شغلی پرسشنامه مزلچ3 (1986) تعارض کارخانواده پرسشنامه …
پرسشنامه تعارض كار و خانواده – دانلود
initial.parklink.ir/18838/index.html
مقایسه رضایت زناشویی و تعارض کار/ خانواده در پرستاران با …
chj.rums.ac.ir/article_45756.html
رابطه تعارض کار- خانواده با فشار روانشناختی و رضایت … – …
www.iranapsy.ir/WebUsers/iranapsy/UploadFiles/OK/13980102178350-F.pdf
مقاله نشریه: آزمون پایایی و روایی پرسشنامه تعارض كار-خانواده …
https://elmnet.ir/…/آزمون-پایایی-و-روایی-پرسشنامه-تعارض-كار-خانواده-كارلسون-و-كا…
پایان‌نامه: دولتی – وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری – دانشگاه شهید چمران اهواز – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی – 1395 – [کارشناسی ارشد] …
پرسشنامه تعارض کار,پرسشنامه تعارض کار خانواده,پرسشنامه …
jp6428.ly3.ir/
رابطه ویژگی های شخصیتی، حمایت اجتماعی و تعارض متقاب …
qccpc.atu.ac.ir/article_311.html
پرسشنامه تعارض کار و خانواده کارلسون و همکاران – تحقیق و …
varzad.com/Blog.aspx?ID=2430
پرسشنامه تعارض کار و خانواده کارلسون و همکاران (2000). به دو طریق می توان از تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد. A. تحلیل بر اساس مولفه¬های پرسشنامه. B. تحلیل بر …
متغیر وابسته – فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی
jpid.pgu.ac.ir/article_11212_63831ba368f2a7baea6865b23f827338.pdf
بررسی نقش میانجی گری تعارض کار- خانواده در رابطه بین …
pubj.ricest.ac.ir/index.php/code3dr/article/view/2960
تبیین تعارض کار-خانواده از طریق سرمایه روانشناختی …
ijnr.ir/article-1-2008-fa.html
پرسشنامه شناسایی رابطه مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض …
https://garun.odoo.com/blog/thesisplan-4/post/2571/
آزمون پایایی و روایی پرسشنامه ی تعارض کار – خانواده …
https://www.noormags.ir/…/آزمون-پایایی-و-روایی-پرسشنامه-ی-تعارض-کار-خانواده-کارل…
محمدحسین متشرعی,عبدالکاظم نیسی,نسرین ارشدی ; مجله: روان شناسی تحلیلی شناختی ; بهار 1392 – شماره 14 ;
بررسی کیفیِ پدیدۀ تعارض خانواده – کار و چگونگی مدیریت …
journals.ui.ac.ir/article_20503_0.html
پژوهش حاضر با روش کیفی به ارزیابی پدیدۀ تعارض خانوادهکار و چگونگی … غیر دولتی کراچی پاکستان با کمک مصاحبه های فردی، بحث های گروهی و پرسشنامه های …
پرسشنامه تعارض کار و خانواده | 1980 | file
1980.atraweb.ir/1980-file/5577/html
دانلود پرسشنامه تعارض کار و خانواده، در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش، شامل توضیحات پرسشنامه، ضریب روایی پرسشنامه، ضریب پایایی پرسشنامه، عبارات …
دانلود فایل word پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و …
institutionspapers.hesd.ir/institutionspapers/1209002/html
۱۱ دی ۱۳۹۷ –
دانلود پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران 2000 – …
fetch.7appleid.ir/دانلود-پرسشنامه-تعارض-کار-خانواده-کار/
دانلود پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران 2000 – …
uniarticle.thefreecpanel.com/دانلود-پرسشنامه-تعارض-کار-خانواده-کار/
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ –
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر تعارض کار- خانواده و …
journals.sbmu.ac.ir/ch/article/view/22100
داده ها با استفاده از مقیاس بهزیستی روانشناختی و پرسشنامه تعارض کارخانواده جمع آوری شد. تحلیل داده ها، با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره و نرم افزار …
تأثیر سرمایه‌ی روانشناختی بر دلبستگی کاری با نقش …
ijnv.ir/browse.php?a_id=503&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
مدیران با شناسایی نوع و میزان تأثیر سرمایه روانشناختی بر تعارض کارخانواده و … among Chinese baccalaureate nursing students: A questionnaire survey.
برخی عوامل سازمانی مؤثر بر تعارض کار-خانواده
cpap.shahed.ac.ir/article-1-500-fa.pdf
۱۲ خرداد ۱۳۸۸ –
ﺧﺎﻧﻮده در – راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر
sbq.abhariau.ac.ir/usersFiles/articleOriginal/r_149_150103082400.pdf
پرسشنامه تعارض کار -خانواده بایگانی | مرکز مشاوره …
https://iksw.ir/tag/پرسشنامه-تعارض-کار-خانواده/
توضیحات هرکسی می‌خواهد که برای خانواده‌اش بهترین و مناسب‌ترین شرایط زندگی را فراهم کند و برای همین منظور، مجبور هستند شغلی داشته باشند و کار کنند.

فروشگاه مارکت سنتر