میهن سایت

پاورپوینت دستورالعمل برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد

ﺗﻤﺎس ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد در ﺳﺎﻋﺖ اول ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ – معاونت درمان – …
vct.iums.ac.ir/uploads/tamas_poust_amouzeshi.pdf
چک لیست ارزیابی دستورالعمل تماس پوست با پوست مادر و …
file.qums.ac.ir/…/لیست%20نهایی%20ارزیابی%20ساعت%20اول%20تولد96%20-%20…
تغذیه نوزادان و شیر مادر – دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
www.bpums.ac.ir/UploadedFiles/…/14._بهداشت_نوزادان-_شیر_مادر__da73833e.pptx
تماس پوست با پوست مادر و نوزاد | مادرشو
https://madarsho.com/postpartum/a-new-life/…/skin-to-skin-contact-mom-and-baby
اولین برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بلافاصله پس از زایمان است و شروع … برقراری پیوند عاطفی مادر و نوزاد، موفقیت و استمرار بیشتر در تغذیه با شیر …
مراقبتهای مادر باردار در مراحل مختلف زایمان و ساعت اول پس از آن
hardtimes.persiangig.com/pptpdfdoc/madarbardar.ppt
پاور پوینت (اسلاید) اهميت ارتباط پوست با پوست مادر و نوزاد …
powerpoint2.sellfile.ir/prod-1965271-پاور+پوینت+اسلاید+اهميت+ارتباط+پوست+با…
جزوه آموزشي تغذيه با شير مادر
umsha.ac.ir/uploads/feeding.doc
ده اقدام طلایی برای شیردهی موفق دربیمارستان ها (دستورالعمل …
https://darman.umsu.ac.ir/uploads/bimarstandostdar_madar.pptx
دستورالعمل اجرايي ترويج تغذيه با شيرمادر در بيمارستان هاي دوستدار كودك (بخش …. تدوين و بازنگري دستورالعمل برقراري تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شروع …
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺮﻣﺎﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺭﺍﻳﺞ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ – Unicef
www.unicef.org/iran/fa/book_with_covers.pdf
ﻋﻨﻮﺍﻥ: ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺮﻣﺎﺩﺭ، ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺍﻳﺞ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ. ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: 1390. ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻯ ﻭ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﺩﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﺮﻛﺎﺗﻰ، ﺳﻮﺳﻦ ﺳﻌﺪﻭﻧﺪﻳﺎﻥ، ﺩﻛﺘﺮ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻋﻼﻳﻰ،. ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺮﻳﻮﺭ، ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳﻮﻧﻔﺮ.
كميته بيمارستاني ترويج تغذيه با شيرمادر – معاونت بهداشت – …
health.behdasht.gov.ir/uploads/435_2471_1429296255533_final_book1.pdf
PowerPoint Presentation – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
cme.kums.ac.ir/kums_content/media/image/2016/07/86081_orig.ppt
بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم – دانشگاه علوم پزشکی …
www.muk.ac.ir/JiroCMS/Files/Upload/Users/hbijar/bbijar/1298.pdf

فروشگاه مارکت سنتر