میهن سایت

زمان رسیدن به واقعیت: مطالعه موردی برای تحقیقات انتقادی در مورد اقدام در مدیریت خرید و تامین

چکیده – پژوهشنامه بازرگانی
pajooheshnameh.itsr.ir/article_30550_dfbd61b0908005fef7ca22cd8a33a9ca.pdf
استفاده از اینترنت و تمایل به خود اظهاری (مطالعه موردی …
jwsps.alzahra.ac.ir/article_2242.html
ارزیابی استراتژی‌های رقابتی مدیریت زنجیره‌ تأمین لارج …
jpom.ui.ac.ir/article_22948.html
هماهنگ کردن زنجیره تامین پایدار با نیازهای بازاریابی سبز: …
دانلود رایگان مقاله مهندسی صنایع با ترجمه – ترجمه فا
دانلود رایگان جدیدترین مقالات ترجمه شده فارسی با فرمت pdf – …
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﭼﺎﺑﮑﯽ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﻮدآوري ﺑﺎ روﯾﮑﺮد – مدیریت فردا
نمایش مقالات ترجمه شده – دانلود ترجمه مقاله – Modir.ir
ANP – مطالعات مدیریت صنعتی
های زنجیره تأمین و نقش تعدیلگری فرهنگ نقش مستقیم محرک …
بررسی تأثیر مدیریت دانش مشتری بر عوامل کلیدی … – …
DOC – پژوهش نامه مدیریت تحول
خالصه کتاب مدیریت تکنولوژی و نوآوری با تشکر از …
دسته بندی ابزارهای سیاست نوآوری تقاضامحور با استفاده از …
بررسی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت پروژه های تحقیق …
روش پژوهش داده بنیاد – هم افزا
تأثیر عملکرد مدیریت شهری بر ارتقای کیفیت زندگی …
ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي ﻧﺒﻮدن ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺛﺮات – مدیریت در …
۳۰ آذر ۱۳۹۲ –
فصلنامه دانش پیشگیری و مديريت بحران – سازمان پیشگیری …
وﻇﺎﯾﻒ و ﻧﻘﺸﻬﺎي ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ
آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
۱۶ فروردین ۱۳۸۴ –
تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد خرید مجدد …
تعهد و اعتماد الکترونیکی)مطالعه موردی تلفن همراه سامسونگ در تهران(. 9و رسول لطفی6، … رسیده. اند. که تنها با تکرار خرید مشتریان است که قادرند به سود. بلندمدت.
ارائه مدل مفهومی به کارگیری تئوری اقتضایی در پیاده سازی …
۱۱ آبان ۱۳۹۵ –
ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺳﺎس ﺑﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﯿﺮي ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ارا – فصلنامه …
۲۹ فروردین ۱۳۹۵ –
لیست انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت – مادسیج
۱۸ آبان ۱۳۹۴ –
زنجیره تأمین – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
آیین نامه سازمان زندان ها – سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و …
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ –
تجویز ومصرف منطقی دارو – مجله حکیم
hakim.hbi.ir/article-1-1593-fa.pdf
ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻘﺮ در اﻳﺮان – فصلنامه رفاه اجتماعی
refahj.uswr.ac.ir/article-1-1004-fa.pdf
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ –
" " در اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﺮدازي ﻣﻔﻬ
https://jed.ut.ac.ir/article_22875_a14408a272f2a764e27ac0cd369f6050.pdf
۲۴ مرداد ۱۳۸۸ –
فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی – مرکز بررسی …
css.ir/Media/PDF/1397/02/26/636620892309720013.pdf
۲۵ آبان ۱۳۸۶ –
چگونه پولدار شویم؛ ۱۶ راه پولدار شدن که باید بدانید | چطور
باز تعریف الگوهای طراحی مسکن مطلوب ایرانی – مجله پژوهش های …
۲۶ خرداد ۱۳۹۵ –
اصل مقاله
بررسی هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس …
ﺟﺰوه روش ﺗﺤﻘﯿﻖ : ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺎم ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوي ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻨﺎ
اثرات عوامل محیطی بر عملکرد بازاریابی سبز؛ مطالعه موردی: …
نشريه مديريت شهري، شماره 49 – Magiran
ارتباطات بحران – پرتال جامع علوم انسانی
توانمندی کارکنان – دانشگاه حضرت معصومه
اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت …
بررسی تحلیلی آسیب‌شناسی پژوهش در کشور – طومار اندیشه
ولیه همایش ملی پسته اریان ا – دانشگاه شاهد
رابطه امنيت زيست محيطي با امنيت ملي – مجلس و راهبرد
اصل مقاله – کاوشهای مدیریت بازرگانی – دانشگاه یزد
معرفی – گروه پژوهشی امنیت و جامعه – پژوهشگاه علوم انسانی
در ﻛﻴﻔﻲ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ روش ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﮋوﻫﺶ – سنجش
الگوهای استفاده از فرهنگ سراها در ميان جوانان شهر تهران
در این تحقیق فرهنگ سرا به عنوان یک متن در نظر گرفته شده و داللت های متعدد. آن برای کاربران این فضا مورد واکاوی قرار گرفته است. فضای عمومی، فرهنگ سرا، الگوهای …
برنامه ریزی فضایی – دانشگاه تربیت مدرس
ﺗﺤﻮل راﻫﺒﺮدي ﺳﻨﺪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﻛﺸﻮر – مركز برنامه ريزي و نظارت
مسیر بهینه استخراج از مخازن نفتی با وجود بکارگیری … – …
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ –
کتابچه های منتشر شده – مرکز تحقیقات صداوسیما
اصل مقاله
۷ تیر ۱۳۸۹ –
چالشها و فرصتهاي تامين مالي و سرمايه گذاري در شهرداريها
چرا وزیر آموزش و پرورش به انتقاد فرهنگیان نسبت به مدیریت …
۱۶ اسفند ۱۳۹۷ –

فروشگاه مارکت سنتر