میهن سایت

برگزاري دوره آموزشي بودجه ريزي در آموزش و بهسازي منابع انساني

معرفی- آموزش و بهسازي منابع انساني – معاونت برنامه ریزی و …
https://vpb.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article…

شرح خدمات- باز طراحي نظام آموزش و بهسازي منابع انساني
https://vpb.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article…

آموزش بودجه بندی در آموزش و بهسازی منابع انسانی
irtci.com/irtci-behsazi-manabeh-ensani-6-95.aspx

مدیریت مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان …
https://researchandeducation.mpo-skh.ir/news

نامه امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی …
۲۶ آبان ۱۳۹۵ –

توسعه منابع انسانی و مدیریت یادگیری

وبينار آموزشي مديريت راهبردي منابع انساني بخش … – سازمان …
۲۷ آذر ۱۳۹۶ –

آموزشي عناوین دورهاهی – سازمان برنامه و بودجه

اهداف و برنامه ها – معاونت برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان …

بررسی مقایسه‌ای نظام قدیم و جدید آموزش مدیران و کارکنان دولت …

ارائه مدلی مناسب برای اجرای دوره های آموزش نیروی انسانی
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ –

تقویم آموزشی ۱۳۹۷ – سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان

ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت شرکت ملی گاز …

اخبار استانها – مرکز آموزش مدیریت دولتی

تقویم آموزشی | مدیریت منابع انسانی

آموزش کارکنان – مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری
۱۸ خرداد ۱۳۹۷ –

برنامه های آموزشی دوره های کوتاه مدت 1397 لاس – سامانه مدیریت …
۲۸ مهر ۱۳۹۷ –

چاپ کتاب بودجه بندی آموزشی – دکتر کورش فتحی واجارگاه

برنامه درسی دوره آموزشی – وزارت ورزش و جوانان

شروع ثبت نام دوره جامع مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی در …

دوره های آموزشی شغلی – دانشگاه حضرت معصومه

Final 3 Tartibi 2.indd
۲۷ خرداد ۱۳۹۲ –

ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﻮاه ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﺛﺮ

ﻫﺎ ﺿﺮورت و ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن – پژوهش ملل

آموزش و تجهیز منابع انسانی/دوره هاي ضمن خدمت/‌‌‌دوره های غیرفنی

آموزش و تجهیز منابع انسانی/دوره هاي ضمن خدمت/‌‌‌دوره های غیرفنی

اهمیت وساختار نظام جدید آموزش کارکنان – مرکز آموزشهای تخصصی

دکتر رحیمی مدیر بهسازی منابع انسانی – دانشگاه فرهنگیان
۱۰ آذر ۱۳۹۷ –

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر