میهن سایت

اکسل کلیه داده های حسابهاي ملي ایران برای دوره زمانی سالهاي 1338 الی 1391

حساب‌های ملی سالانه – بانک مرکزی
https://www.cbi.ir/simplelist/2054.aspx
حساب‌های ملی
https://www.amar.org.ir/دادهها-و-اطلاعات-آماری/حساب-های-ملی-و-منطقهای/حسابهای-ملی
دانلود کلیه داده های حساب های ملی ایران برای دوره زمانی 1338 تا …
economic-reader.blogfa.com/post/48
محاسبه بهاي تمام شده خدمات راديولوژي با استفاده از روش هزينه …
www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=201460
خدمات ارائه شده توسط بخش هاي تشخيصي بيمارستان، از جمله واحدهاي هزينه اي … اسناد و مدارک موجود در بخش ها و واحدهاي اداري و پشتيباني داده هاي مورد نياز استخراج شده و با …
مشاهدهٔ لیست – آموزش الکترونیکی موسسه عالی آموزش بانکداری …
lms.ibi.ac.ir/mod/data/view.php?d=2
پایگاه داده های زاینده رود همراه با تحلیل گرافیکی اطلاعات
www.khuisf.ac.ir/…/کتاب%20پایگاه%20داده%20ها%20نهائی%2092.08.24[742848].P…
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺸﯽ – انجمن حسابداری مدیریت …
www.imaa-fr.com/uploads/MAG/final%2013.pdf
۱۷ آبان ۱۳۸۹ –
نحوه ی تولید گزارش از داده های Database با استفاده از Excel
https://barnamenevisan.org/…/نحوه-ی-تولید-گزارش-از-داده-های-Database–با-استفاده-از-…
بررسی تاثیر نرخ ارز بر تغییرات قیمت سهام در دسته …
haghighirad.ir/…/بررسی-تاثیر-نرخ-ارز-بر-تغییرات-قیمت-سهام-در-دسته-صنایع-مخت…
34 سال پیش در چنین روزی… – بانک صنعت و معدن
www.bim.ir/PortalData/Subsystems/News/Attachments/1.pdf
تعاون روستا شماره 15-93 اصلاحي – سازمان مرکزی تعاون …
corc.ir/dorsapax/userfiles/file/tav44.pdf
Ý£ #{ Õ S KA ù ê#" F B & #
rc.majlis.ir/fa/book_pub/download/943775
نگاهی به پژوهش های رفاه اجتماعی در ایران )با … – سازمان تامین …
www.tamin.ir/content/upload/b53c94d5-4f2e-4d56-9f44-fe936ff3a6f2.pdf
مجموعه مقالات دومين همايش ملي بهبود محيط کسب و کار – پورتال …
economic.mefa.ir/portal/file/?257177/مجموعه-مقالات-دومين-همايش-ملي-بهبود…و…
درباره بانک ملی – فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک – …
gesler.blogfa.com/post/110
۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ –
خدمات حمایتی محک در یک نگاه – Mahak Charity
https://mahak-charity.org/main/index.php/fa/services-mahak-protection-in-one-view
Untitled – Thmporg.ir
thmporg.ir/Uploads/User/1/amar/sayer…iran/salname%20Amari%20-%2094.pdf
مسئوالن مانع از بین رفتن درختان و باغات موجود در شهرها شوند – …
www.newsrahemardom.ir/wp-content/uploads/2018/03/3287.pdf
۱۶ اسفند ۱۳۹۶ –
رهبر معظم انقالب: جنایات تروریستی در عزم ملت خللی … – …
zamandaily.ir/attachments/article/879/3496-20.pdf
زراعت و اصالح نباتات ايران – زراعت و اصلاح نباتات
iapb.kiau.ac.ir/article_520250_e9e58d7f007cde6fefdb4a06f8f03083.pdf
معدن و تجارت
ayaronline.ir/main/wp-content/uploads/2013/12/1.pdf
این اکسل
persianhesab.com/wp-content/uploads/2015/09/ghavanin-maliyati.xlsm
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ –
اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان در ﻧﺒﻮد راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ: : ﺗﻮﺳﻌﻪ
www.mccima.com/files/D-Pajoohesh/1395/IRAN-TOSEH-VA-KHODRO.pdf
۳۱ تیر ۱۳۹۲ –
ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ در اﺳﺘﺎن – گفتمان …
coop.mcls.gov.ir/handler/dl_pubatt.aspx?a=1247
گاز طبیعی را ايمن و بهینه مصرف كنیم – HSE – شرکت ملی گاز …
hse.nigc.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=30739935-3518-4a68-9f4e-eda7d8a8f19e
۲۳ آذر ۱۳۸۸ –
ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻓﺰودن ﺻﻔﺮاي ﮔﺎوي و اﺳﻴﺪ آﻟﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﭼﺮﺑﻲ، …
https://ijasr.um.ac.ir/index.php/animal/issue/…/fullpdf_issue_1103_fa_IR.pdf
بازدید رهبر انقالب از نمایشگاه دستاوردهای فناوری نانو – ستاد …
irannano.org/filereader.php?p1=main…pdf&p2=pub_publication…p3=1…
۱۴ بهمن ۱۳۹۳ –
بهار و تابستان 1391 – پژوهشی مرمت و معماری ایران – دانشگاه …
mmi.aui.ac.ir/files/site1/image/maremat%20III.pdf
سخنرانی افتتاحیه بنیادی های سلول بخش – ی سخنران الف – …
research.shahed.ac.ir/WSR/SiteData/PaperFiles/9101_1011175706.pdf
library1 – آب و فاضلاب شیراز
abfa-shiraz.ir/sites/default/files/book_list_91-06.xls
ليست مقالات دانشگاه مرودشت
www.last.miau.ac.ir/fa/pajouhesh/articles/Articles.aspx
نشریه ي فني تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان .. …
www.danesh-nama.com/getattachment/9d0fb2d7-bd3b-4900…/شماره-199-197.aspx
نقشه سایت شناسنامه – شناسنامه قانون
https://shenasname.ir/?Itemid=612
بخشنامه، تصویبنامه، رأی دیوان عدالت اداری، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور،
متن کامل سخنان مؤمنی، شاکری و راغفر خطاب به رییس جمهور و …
https://www.jamaran.ir/…/1032509-متن-کامل-سخنان-مؤمنی-شاکری-راغفر-خطاب-به-ر…
۲۲ مهر ۱۳۹۷ –
فصلنامه تحقیقات رسانه
mediaresearch.ir/wp-content/uploads/2018/10/4-2.pdf
جستجوی عبارت رگرسیون – donya.website
donya.website/search/رگرسیون
دیگر پاسخ ها – هواشناسی گرمي – blogfa
germimet.blogfa.com/1391/09?p=2
ﭘﺮدازي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﯿﻔﯿ ﺖ: ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزي ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿ – مرکز تحقیقات
craqe.com/uploads_content/1397/725_1.pdf
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ –
1394 2 1 1 0 الگوسازی سنجش ریسک اعتباری مشتریان …
https://ecoj.tabrizu.ac.ir/?_action=export&rf=isc&issue=651
… ﻣﻘﺎﻻت اﻳﻦ ﺷﻤﺎره ﻓﻬﺮﺳﺖ
rms.scu.ac.ir/Files/Articles/Journals/Abstract/12.pdf20146291644264.pdf
Sheet1 – پردیس شهید باهنر فارس
https://shbsh.cfu.ac.ir/…/attach2017012090561626199148-فایلها_ی_درخواست_کتاب_ج…
بسم اهلل الرحمن الرحیم – ResearchGate
https://www.researchgate.net/…Iranian_National…/56abfb4308ae19a385115bcf.pdf
۲ مرداد ۱۳۹۷ –
سازه
shebakmag.ir/upload/Single/Content/160720_16/Shebak_ACA.pdf
شماره 1 نشریه صنعت موتورسیکلت
www.motorcycleindustry.ir/wp-content/…/شماره-1-نشریه-صنعت-موتورسیکلت.pdf
تاسیس نخستین نشریه اختصاصی در صنعت موتورسیکلت ایران. …. مسئوالن است و ثانیا زمانی که مطالب صنفی در رسانه های »غیر. اختصاصی« مطرح می شود، ممکن است …
راﻫﺒﺮد ﯾﺎس ﺳﺎﺑﻖ 1397 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 54 ﯿﺎﭘﯽ ﺷﻤﺎره ﭘ – راهبرد توسعه
www.rahbord-mag.ir/WebUsers/tscr/Journals/jfilep54636744208026650831.pdf
۲۷ اسفند ۱۳۸۶ –
مقام معظم رهبری : توافق برای روابط استراتژیک ۲۵ … – ماهنامه …
https://bandarvadarya.pmo.ir/…/5e2450d04c6b138a66d040172a86c478d60eee51ae2e2…
اسفند ۱۳۹۱ – یوسفی رامندی
136353.blogfa.com/1391/12
ﻛﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻴﻤﻮر ﻟﻜﺴﺘﺎﻧﻲ
w3.alumsharif.org/static/newsletter/Download/Bulletin24.pdf
۲۴ فروردین ۱۳۹۱ –
فصلنامه خبری دانشگاه علوم پزشکی تبریز2.pdf
https://www.tbzmed.ac.ir/uploads/User/2/pdf/neda-web-2.pdf
(PDF) پوشاک ساسانیان.pdf | mehran montashery – …
https://www.academia.edu/32199323/پوشاک_ساسانیان.pdf
فهرست عناوين کتب – موسسه آموزش عالي شانديز مشهد
www.shandiz.ac.ir/GetFile.aspx?m=cnt&t=pages&f=1448&e=xls
ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ – شرکت سهامی …
https://www.iranfair.com/uploads/13.ufi1.pdf
روزنامه صمت شماره 129 – مگ لند
https://www.magland.ir/posts/روزنامه-صمت-شماره-129
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﻮري اﯾﻤﻨﯽ در ﻧﻈ ﺎ م ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر – معاونت …
research.umsu.ac.ir/uploads/61_615_63_14.pdf
Sheet1 – دانشگاه آزاد ملایر
www.malayeriau.ac.ir/rvp/2-download/library.xls

فروشگاه مارکت سنتر