میهن سایت

انگیزش پیشرفت تحصیلی

انگیزه پیشرفت تحصیلی – آی هوش
https://www.ihoosh.ir/article/10281/انگیزه-پیشرفت-تحصیلی
به طور کلی انگیزش پیشرفت تحصیلی، نیرویی درونی است که یادگیرنده را به ارزیابی همه جانبه عملکرد خود با توجه به عالی ترین معیارها، تلاش برای موفقیت در …
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﮕﻴﺰﺵ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍ
ensani.ir/fa/article/download/39020
پیش بینی انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان …
soece.atu.ac.ir/article_8951.html
هدف در پژوهش حاضر تعیین نقش خودکارآمدی و راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری در انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر مقطع ششم ابتدایی بود.
ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان …
ijme.mui.ac.ir/article-1-934-fa.pdf
مقالات مرتبط با انگیزش پیشرفت تحصیلی – پایگاه مجلات …
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/انگیزش_پیشرفت_تحصیلی
پیش‌بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی بر اساس متغیرهای بیگانگی تحصیلی، سرمایه اجتماعی، میزان استفاده از رسانه‌ها و متغیرهای جمعیت‌شناختی در دانشجویان …
مقاله نقش انگیزش پیشرفت در پیشرفت تحصیلی دانش …
https://www.civilica.com/Paper-PECONF01-PECONF01_005=نقش-انگیزش-پیشرف…
مشخصات نویسندگان مقاله نقش انگیزش پیشرفت در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. صالح اسلامی چاهوئی – دانشجوی مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه …
نقش انگیزش در پیشرفت تحصیلی – راسخون
https://rasekhoon.net/article/show/162963/نقش-انگیزش-در-پیشرفت-تحصیلی
نقش انگیزش در پیشرفت تحصیلی. وجود دقت وتوجه ازعوامل مهم درفراگیری مطالب درسی است ودقت وتوجه کم سبب یادگیری ضعیف دردانش آموزان می گردد.بنابراین معلمان …
رابطه بين انگيزه پيشرفت، منبع کنترل، خودپنداره و …
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=170656
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی رابطه بين انگيزه پيشرفت، منبع کنترل، خودپنداره و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال اول متوسطه نواحي پنج گانه تبريز.
سبک های انگیزش و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه …
jip.azad.ac.ir/article_510841.html
هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه ای خودپنداشت تحصیلی در رابطه بین سبک های انگیزش و پیشرفت تحصیلی بود. 140 دانش آموز دختر سال سوم دبیرستان رشته …
بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان …
tlr.shahed.ac.ir/browse.php?a_id=187&sid=1&slc_lang=fa
پژوهش حاضر تحت عنوان؛ بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی‌های شخصیتی آنان به‌دنبال تعیین رابطه و سهم …
رابطه انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان – …
edcbmj.ir/browse.php?a_code=A-10-153-1&slc_lang=fa&sid=1
اهداف: شناخت عواملی که منجر به پیشرفت تحصیلی و مانع از افت تحصیلی می شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پارهای از مطالعات بیانگر ارتباط مستقیم بین انگیزه …
بررسی ارتباط انگیزه پیشرفت تحصیلی و مدیریت زمان با …
rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=4176&sid=1&slc_lang=fa
چکیده ی فارسی مقدمه: از آنجاییکه هدف اصلی ورود به دانشگاه موفقیت و پیشرفت تحصیلی است. شناسایی عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی، یکی از مقوله‌های مهم و مورد …
بررسی رابطه انگیزه پیشرفت تحصیلی با هوش هیجانی و …
hbrj.kmu.ac.ir/article-1-212-fa.html
بررسی رابطه انگیزه پیشرفت تحصیلی با هوش هیجانی و کیفیت زندگی در دانشجویان راحیل قربانی نیا۱*، فاطمه ایزدی۲ ۱. دانشجوی دکترای تخصصی، پژوهشکده آینده …
نقش واسطه‌ای انگیزش یادگیری در پیش‌بینی پیشرفت …
jeps.usb.ac.ir/article_3247.html
به‌منظور پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی بر‌اساس راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی با توجه به نقش واسطه‌ای انگیزش یادگیری، طی یک پژوهش همبستگی، از جامعة …
بررسی تاثیر انگیزش تحصیلی ، خودکارآمدی و رویکردهای …
confnews.um.ac.ir/images/41/conferences/cse/132_1.pdf
مطالعه با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد و ما از طریق میزان خودکارآمدی و انگیزش … واژگان کلیدی: انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی، رویکردهای مطالعه، پیشرفت تحصیلی.
رابطه انگیزش تحصیلی و انگیزه پیشرفت با محیط آموزشی …
jwc.iauahvaz.ac.ir/article_522675_2bbe12290815e3799a1aef9c2a0ed8e2.pdf
پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان )AMS(،. پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی گیزلی )GAMS( و آزمون ارتباط با محیط. دانشگاه )UCEQ(.
انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان با خودباوری …
edu.bojnourdiau.ac.ir/article_517722_7af8727dbbb21af4e2f82329c7d1a835.pdf
۵ مهر ۱۳۹۲ –
تأثیرآموزش مدیریت زمان بر اضطراب امتحان و انگیزش …
jsp.uma.ac.ir/article_163.html
پژوهش حاضر ب همنظور شناسایی تأثیر آموزش مدیریت زمان بر اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت تحصیلی دان شآموزاندختر پای هی اول متوسطه ی شهر همدان انجام شد.
مدل عِلّی روابط انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی: نقش …
etl.journals.pnu.ac.ir/article_2384.html
مدل عِلّی روابط انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی: نقش واسطه‌ای و فراشناختی کمک‌طلبی تحصیلی در یادگیری از طریق تلفن همراه. مقاله 1، دوره 3، شماره 11، زمستان …
آموزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش تدریس بایبی در …
https://asj.basu.ac.ir/article_1359_154530883da86deb313d60a605f814f9.pdf
چکیده. هدف: هدف پژوهش بررسی تأثیر روش تدریس بایبی در میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. بوده است. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه. آ. زمایشی.
بررسي انگیزه پیشرفت و رابطه آن با موفقیت تحصیلي در …
militarymedj.ir/files/site1/user_files_01eb20/aminsaburi-A-10-715-1-308e11a.pdf
موفقیت تحصیلی دانشجویان، به رغم استعداد ذاتی تحت تاثیر انگیزش تحصیلی قرار دارد. مطالعه حاضر به بررسی نقش انگیزش پیشرفت تحصیلی در موفقیتاهداف.
رابطه نگرش تحصیلی و انگیزش پیشرفت با تلقی …
www.icsajournal.ir/article_41093.html
بین نگرش تحصیلی،انگیزش پیشرفت و تلقی دانشجویان از کیفیت برنامه درسی دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته آموزش ابتدایی تفاوت معناداری وجود ندارد.
اصل مقاله – مجله مطالعات آموزش و یادگیری
jsli.shirazu.ac.ir/article_206_f7a1d80f1d5cc7f34f1a462c49e75e25.pdf
یادگیری کرومبولتز بر انگیزش پیشرفت، انگیزش تحصیلی، نگرانی های آینده. تحصیلی – شغلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول دبیرستان بود. پژوهش از …
تأثیر یادگیری مشارکتی بر اضطراب و انگیزه پیشرفت …
www.jiera.ir/article_65267.html
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر اضطراب و انگیزه پیشرفت تحصیلی بود. طرح پژوهش، آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه بود.
رابطه بین انگیزه‌ پیشرفت، منبع کنترل، خودپنداره و …
jinev.iaut.ac.ir/article_521683.html
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت، منبع کنترل، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان سال اول متوسطه نواحی پنجگانه تبریز بود. جامعه آماری …
اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های تحصیلی بر خودکارآمدی و …
cbs.ui.ac.ir/article_17337.html
هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های تحصیلی بر خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان بود. در این پژوهش از روش آزمایشی و طرح …
انگیزش پیشرفت تحصیلی – دانشگاه علوم پزشکی شهید …
sbmu.ac.ir/uploads/نیمه%20دوم%20دی%20(2).pdf
واقعیت مهم آن است که همه پیشرفت های شگفت انگیز انسان در دنیای امروز زاییده … مثالً اگر یادگیرنده دارای انگیزه تحصیلی باالیی باشد، به درس به خوبی توجه می کند، …
رابطه انگیزش تحصیلی و راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت …
pma.cfu.ac.ir/article_224.html
پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین انگیزش تحصیلی و راهبردهای خودتنظیمی پیشبینی کننده پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان قرچک …
پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس هوش هیجانی و …
psj.umsha.ac.ir/article-1-97-fa.html
حسین مردی علی اصغر، حسین مردی زهرا. پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس هوش هیجانی و انگیزش پیشرفت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال …
اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – فصلنامه پژوهشها و مطالعات علوم رفتاری
sbq.abhariau.ac.ir/usersFiles/articleOriginal/r_254_170509002002.pdf
آموزان پیشرفت تحصیلی دانش ش تحصیلی با عوامل … – …
uctjournals.com/farsi/archive/accounting/1396/winter/9.pdf
چکیده. با. توجه. به. اهمیت. انگیزش. تحصیلی. در. پیشرفت تحصیلی. دانش آموزان،. مطالعه. حاضر. به. منظور. پر. کردن خأل. موجود. در. کشف. رابطه. احتمالی. انگیزش.
پیش بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی بر اساس متغیرهای …
https://erj.khu.ac.ir/article-1-286-fa.html
انگیزش پیشرفت تحصیلی، نقش مهمی در موفقیت تحصیلی دانشجویان بازی میکند و بنابراین پیش بینی و ارتقای آن بسیار اهمیت دارد. در این پژوهش به بررسی رابطه …
تحصیلی انگیزش پیشرفت هوش معنوی و – فصلنامه علمی- …
rmt.iranjournals.ir/article_30306_2e14f927be9d7f27334e4ead6fad6157.pdf
پرسشنامه هوش معنوی و پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلي استفاده شده است. نتايج حاصله نشان داد که هوش هیجاني و. هوش معنگوی در دانشگجويان دانشگگاه. هگای مگورد …
اثربخشی آموزش مبتنی بر رویکردهای نظریه انتخاب و …
jsr-p.khuisf.ac.ir/article_535777.html
هدف پژوهش ارزیابی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه انتخاب و رفتاردرمانی‌عقلانی‌هیجانی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و دشواری در تنظیم هیجانی بود. پژوهش یک طرح …
پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی (ISM) – سایت علمی و …
www.irantahgig.ir/?p=39923
۲۱ مرداد ۱۳۹۴ –
تاثیر سبک زندگی اسلامی و مهارت‌های فراشناختی بر انگیزش …
islamiclifej.com/article-1-233-fa.html
اهداف: شناخت عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان اهمیت فراوانی دارد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر سبک زندگی اسلامی و مهارت‌های فراشناختی بر …
بررسی انگیزش تحصیلی و ارتباط آن با وضعیت فردی و …
unmf.umsu.ac.ir/article-1-608-fa.html
بررسی انگیزش تحصیلی و ارتباط آن با وضعیت فردی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه شیوا روشن میلانی [1] …
دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد انگیزه پیشرفت …
www.gigadoc.ir/پایان-نامه/q/انگیزه-پیشرفت-تحصیلی
جهت دانلود پایان نامه درباره انگیزه پیشرفت تحصیلی و پروپوزال و دانلود گزارش سمینار در مورد انگیزه پیشرفت تحصیلی و یا دانلود پروژه دانشجویی در مقطع …
بررسی رابطه سبک یادگیری با انگیزه پیشرفت تحصیلی …
www.qjmst.ir/article_22403.html
این پژوهش با هدف تعیین سبک یادگیری و بررسی رابطه آن با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان در مرکز آموزش پشتیبانی شهید امانی نزاجا انجام شده است. در ادامه …
ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اي و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺛﯿﺮآﻣﻮزش ﭼﻨﺪ رﺳ
jte.sru.ac.ir/article_229_d00aa021482c38545a1b469252149d2f.pdf
تفاوت های جنسیتی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان
www.jwss.ir/article_12365.html
در سال های اخیر تحولات جنسیتی گسترده ای در حوزه ی آموزش عالی و تحصیلات دانشگاهی به وقوع پیوسته است که نمی توان آنها را محدود و منحصر به تحولات کمی و افزایش …
پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس ویژگی‌های …
jearq.riau.ac.ir/article_1242.html
هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس ویژگی‌های … بودن و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار داشتند.
تاثیر راهبردهای فراشناختی بر انگیزه پیشرفت و فرسودگی …
jedu.miau.ac.ir/article_2971.html
هدف از پژوهش حاضر" بررسی تاثیر راهبردهای فراشناختی بر انگیزه پیشرفت و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی" است. روش تحقیق این پژوهش، …
نیمرخ‌های انگیزش تحصیلی دانشجویان پرستاری و ارتباط آن …
ijnv.ir/browse.php?a_id=66&sid=1&slc_lang=fa
پیشرفت تحصیلی خوشه کمیت پایین، کمتر از سایر خوشه‌ها بود (0/05>P). به‌‌علاوه، دانشجویان دختر انگیزش خودمختار بالاتری نسبت به دانشجویان پسر داشتند …
مقایسۀ پیشرفت، انگیزش و خودکارآمدی تحصیلی دختران دو …
qjfr.ir/article-1-693-fa.pdf
چکیده. هدف از. پژوهش. حاضر. مقایس. ۀ. پیشرفت، انگیزش و خودکارآمدی تحصیلی دو گروه از. دختران دور. ۀ. دوم متوسط. ۀ. شهر بیرجند. بود که. برحسب میزان مشارکت باال و …
انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی – دانشگاه تهران
ut.ac.ir/…/رابطه-بافت-فرهنگی-سبک-های-تفکر-انگیزش-پیشرفت-و-پیشرفت-تح…
چکیده هدف مطالعه حاضر، شناسایی رابطه بافت فرهنگی، سبک¬های تفکر، انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان می-باشد. با استفاده از روش نمونه¬گیری …
نقش اخلاق حرفه‌ای معلمان در تقویت انگیزش پیشرفت …
trj.uok.ac.ir/article_46577.html
هدف: این پژوهش به مطالعه نقش اخلاق حرفه ای معلمان در انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متمرکز گشته است. لذا این پژوهش روابط متغیرهای اخلاق حرفه ای معلمان و …
ارتباط سلامت عمومی و انگیزه پیشرفت با موفقیت تحصیلی …
journal.nums.ac.ir/article-1-67-fa.pdf
Journal Of Neyshabur University Of Medical Sciences. 54. ارتباط سالمت عمومی و انگيزه پيشرفت با موفقيت تحصيلی دانشجويان دانشگاه علوم. پزشکی فسا در سال …
تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر انگیزش ‌پیشرفت و …
refahj.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=1131&sid=1&slc_lang=fa
پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کلاس سوم راهنمایی شهرستان پیرانشهر انجام شده …
تأثیرآموزش مشاوره با رویکرد راه حل محور برعملکرد تحصیلی …
aac.iaukhsh.ac.ir/Images/ConferenceArticles/A1395-2293-NCPC.pdf
نتایج بدست آمده نشان داد که مشاوره با رویکرد راه حل محور بر انگیزش تحصیلی و … مشکلات تحصیلی، و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را بهبود بخشید (اریک"، 2003) …
تاثیر آموزش مهارت های خودتنظیمی بر انگیزش پیشرفت و …
rme.gums.ac.ir/browse.php?a_id=406&sid=1&slc_lang=fa&html=1
انسانها برای دستیابی به اهداف، نیازها و غرایز خود، انگیزش لازم را کسب مینمایند. بنابراین در خصوص جویندگان علم، انگیزه پیشرفت تحصیلی، از اهمیت خاصی …
بررسی رابطه ی بین انگیزش تحصیلی و اهداف پیشرف …
irancounseling.ir/journal/browse.php?a_id=95&sid=1&slc_lang=fa
_ _ چکیده تاریخ دریافت: 3/5/92 _ تاریخ پذیرش: 5/12/93 پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین انگیزش تحصیلی و اهداف پیشرفت اجتماعی با تعلل‌ورزی تحصیلی …
Motivation and Learning
https://cdn.neoscriber.org/cdn/dl/e833c08e-3fda-11e7-a7a8-7fb6b38516ff
بررسی ارتباط مدیریت زمان و انگیزه پیشرفت تحصیلی در …
mshsj.ssu.ac.ir/article-1-186-fa.pdf
زمان و انگیزه پیشرفت تحصیلی در. دانشجویان: مطالعه موردی در. دانشجویان دانشکده بهداشت. دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی. یزد در سال ۱۳۹۵. راهبردهای. مدیریت در نظام …
رابطه بين انگيزش پيشرفت و رضایت تحصيلی دانشجویان …
www.tebvatazkiye.ir/article_52263_66b82baa8d420c3f0e7c4a6d59347f4f.pdf
رشته دندانپزشكی نسبت به دانشجويان رشته های پزشكی و داروسازی دارای رضايت تحصيلی و انگيزش. پيشرفت بيشتری بودند. دانشجويان پزشكی، دندانپزشكی و …
آﻣﻮزان داﻧﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي و اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬ
eprints.ajums.ac.ir/id/eprint/1045/1/ghasemzadeh%206.pdf
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ. آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ. اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. و. ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي. داﻧﺶ. آﻣﻮزان. ﺳﺤﺮ اﺷﺮﻓﯽ. : ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ رودﻫﻦ، رودﻫﻦ، اﯾﺮان . ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺣﺪادي.
رابطه‌ی سواد اطلاعاتی با انگیزه و پیشرفت تحصیلی …
itvhe.areo.ir/article_109276.html
این پژوهش با هدف مقایسه‌ی رابطه‌ی سواد اطلاعاتی با انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی با سایر دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه …

فروشگاه مارکت سنتر