میهن سایت

اثر مهاجرت و شهرنشینی بر اشتغال غیررسمی در مناطق مختلف ایران

اثر مهاجرت و شهرنشینی بر اشتغال غیررسمی در مناطق مختلف …
ecj.iauctb.ac.ir/article_515675.html
در طول دهههای اخیر اشتغال غیررسمی در کشور، با نسبت متفاوت در مناطق مختلف گسترش یافته است. در راستای تبیین بخشی از این گستردگی، این تحقیق در صدد آن …

اثر مهاجرت و شهرنشینی بر اشتغال غیررسمی در مناطق مختلف …
https://www.noormags.ir/…/اثر-مهاجرت-و-شهرنشینی-بر-اشتغال-غیررسمی-در-مناطق-مخ…
محمد ستاریفر,حمید رضا زارعی,نوشین شکری ; مجله: علوم اقتصادی ; زمستان 1393 – شماره 29 ;

اثر مهاجرت و شهرنشيني بر اشتغال غيررسمي در مناطق مختلف …
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=275586
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی اثر مهاجرت و شهرنشيني بر اشتغال غيررسمي در مناطق مختلف ايران (روش شاخص هاي چندگانه-علل چندگانه (MIMIC))

شهری اقتصاد ی ذار یپا در غیررسمی بخش شاغالن جایگاه …
https://jhgr.ut.ac.ir/article_63122_26e0de5c0a69bc27eaedf86255258ee7.pdf

دریافت مقاله
ensani.ir/fa/article/download/357698

گیری مناطق تحلیل تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی در فرایند …
ensani.ir/fa/article/download/379085

بررسی و تحلیل نقش مهاجرت‌های روستایی در ایجاد بخش غیر …
journals.miau.ac.ir/article_1955.html
ستاریفر، محمد؛ زارعی، حمیدرضا؛ شکری، نوشین، 1393، اثر مهاجرت و شهرنشینی بر اشتغال غیررسمی در مناطق مختلف ایران، فصلنامه علوم اقتصادی، سال هشتم، شماره 29، …

تحلیلی بر وضعیت شاغالن بخش اقتصاد غیررسمی ۀ موردی: …
https://jgusd.um.ac.ir/index.php/gud/article/view/20526/9149

نشريه اقتصاد مالي، – Magiran
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2910&Number=29&Appendix=0
بررسي اثر اعتماد بر نوآوري دركشورهاي با درآمد متوسط (با تاكيد بر شعاع بي … اثر مهاجرت و شهرنشيني بر اشتغال غيررسمي در مناطق مختلف ايران (روش شاخص هاي …

مهاجرت و حاشیه نشینی در ایران
populationmag.ir/article-1-321-fa.pdf

اﺳﮑﺎن ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﯿﺮي ﺗﺤﻠﯿ – فصلنامه …
georesearch.ir/article-1-347-fa.pdf

اصل مقاله – فصلنامه علوم اجتماعی
qjss.atu.ac.ir/article_5223_140c208b1ff71c407e3efa0b3173c9db.pdf

بررسی علل اقتصادی حاشیه‌نشینی با استفاده از اثر درمان …
ue.ui.ac.ir/article_22101.html

ارزیابی و تحلیل وضعیت اشتغال در شهرهای جدید (نمونه موردی: …
sppl.ui.ac.ir/article_21630.html

بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی حاشیه‌نشینی و …
https://jsaeh.khu.ac.ir/article-1-2623-fa.pdf

رابطه بین توسعه آموزش، رشد اقتصادی، شهرنشینی و فناوری …
journal.irphe.ir/article-1-2955-fa.pdf
۱ بهمن ۱۳۹۳ –

روند مهاجرپذیری و مهاجرفرستی شهرهای ایران در دو دهه اخیر – …
refahj.uswr.ac.ir/article-1-329-fa.pdf
۵ مهر ۱۳۸۸ –

اصل مقاله
journals.uok.ac.ir/article_45999_572699a9bf8f31135cc70d007b1846a1.pdf

حاشیه‌نشینی و بزهکاری، راهکارهای عملی مددکاران اجتماعی در …
jss.iaut.ac.ir/article_520949.html

توسعه ناپایدار شهری در اسکان غیررسمی – دانلود پایان نامه های …

متن کامل (PDF)
۲۴ تیر ۱۳۹۱ –

: درآمدی نابرابری بر شهر به روستا از مهاجرت پويايی تأثیر …
۱۹ فروردین ۱۳۹۸ –

دوﻟﺖ و ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ در اﻳﺮان

ﻫﺎي ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﺷﻬﺮي ﺳﻜﻮﻧﺖ ﮔﺎه در ﻛﻼن ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز
۱۵ فروردین ۱۳۸۵ –

بررسی معضلات حاشیه نشینی و راهکارهای درمان این پدی
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ –

بهار ۱۳۹۷ – مکانی فضایی

اصل مقاله (644.93 K) – فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری …

ʼ‡ €Ì£ ½Z°‡Y ª—ZÀ» ʬÌ^˜e ¶Ì¸ve €œ¿ Y ŽyZ‹ É … – …

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر